ionicAPP源码分析
发布于 1年前 作者 db-murphy 1463 次浏览 来自 问答

{ "com.estrip.cordova.alipay": "0.1.0", "com.estrip.cordova.apprate": "1.1.7", "com.estrip.cordova.camera": "1.2.0", "com.estrip.cordova.chat": "0.1.0", "com.estrip.cordova.file-transfer": "1.2.1", "com.estrip.cordova.fullscreen": "1.0.1", "com.estrip.cordova.imagepicker": "1.0.6", "com.estrip.cordova.ios-security": "0.3.0", "com.estrip.cordova.media": "1.0.1", "com.estrip.cordova.pushplugin": "2.4.0", "com.estrip.cordova.sqlite": "0.7.10-pre", "com.estrip.cordova.tmlocation": "1.0.0", "com.estrip.cordova.umeng": "0.0.1", "com.estrip.cordova.update": "1.0.0", "com.estrip.cordova.weixin": "0.8.0", "com.estrip.cordova.wxvoice": "0.1.0", "com.estrip.ionic.keyboard": "1.0.4", "cordova-plugin-appavailability": "0.4.2", "cordova-plugin-console": "1.0.1", "cordova-plugin-crosswalk-webview": "1.3.1", "cordova-plugin-datepicker": "0.8.6", "cordova-plugin-device": "1.0.1", "cordova-plugin-geolocation": "1.0.1", "cordova-plugin-inappbrowser": "1.0.1", "cordova-plugin-network-information": "1.0.1", "cordova-plugin-splashscreen": "2.1.0", "cordova-plugin-statusbar": "1.0.1", "cordova-plugin-whitelist": "1.0.0", "cordova-plugin-x-toast": "2.2.0", "org.devgeeks.Canvas2ImagePlugin": "0.6.0", "uk.co.whiteoctober.cordova.appversion": "0.1.7", "cordova-plugin-dialogs": "1.1.1", "cordova-plugin-globalization": "1.0.1", "cordova-plugin-file": “3.0.0” }

看到一个app依赖的插件列表,但我不知道以com.estrip开头的插件它是怎么安装上的,我用cordova压根连这插件都搜不到?各位知道用什么工具可以安装那些插件吗?其中有支付宝支付,微信登陆都有,很多用处都很大

1 回复

这是“偷看”别人ipa或apk包看到的吧。人家没有开源他们的插件,也不想让你用罢了。想用就自己写吧!不过能让你看到的只有JS的代码,Native的就得自己写了啊。

回到顶部